Samenwerking

Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten (OVSG)

Het schoolbestuur en het personeel worden begeleid door het OVSG.
Vanje Colson is pedagogisch adviseur van onze school.

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming heeft voor de kleuterschool
ontwikkelingsdoelen geformuleerd. Dit zijn minimumdoelen die de school bij haar
leerlingen moet nastreven.

Voor de lagere school heeft het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
eindtermen geformuleerd. 

Leergebiedgebonden eindtermen moeten bereikt worden voor. Dit geldt voor:

 • Lichamelijke opvoeding
 • Muzische vorming
 • Taal: Nederlands en Frans
 • Wereldoriëntatie
 • Wiskunde

Leergebiedoverschrijdende eindtermen moeten nagestreefd worden. Dit gaat over:

 • Sociale vaardigheden
 • Leren leren
 • Informatie- en Communicatietechnologie (ICT)

Om deze ontwikkelingsdoelen na te streven en de eindtermen te bereiken, maakt de
school gebruik van de expertise en de leerplannen van het OVSG.

Elk lid van het schoolteam engageert zich om voor goed en kwalitatief onderwijs
te zorgen.

Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Het schoolbestuur sluit een beleidscontract af met het CLB van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Ouders kunnen het CLB aanspreken voor specifieke vragen over hun kind.
Ouders hebben inspraak in de start van een eventuele begeleiding.

Het CLB begeleidt bij:

 • Leren en studeren
 • Schoolloopbaan
 • Preventieve gezondheidszorg
 • Psychisch en sociaal functioneren

Contactpersonen:

Technologiestraat 1
 
1082 Sint-Agatha-Berchem
 
T 02 482 05 72 

F 02 482 05 68

clb.vgc@clbvgc.be
http://www.clbnbrussel.be