Pedagogisch project

In het pedagogisch project staan de fundamentele uitgangspunten beschreven van het onderwijs van de Gemeenteschool De Kriek.

Het zijn onze waarden en die willen we overbrengen op de kinderen om hun kansen te verhogen zodat ze later als volwaardig lid kunnen deelnemen aan een democratische samenleving.

Het is de basis voor overleg in de Schoolraad, waar de uitgangspunten concreet gemaakt worden. Alle deelnemers aan het schoolgebeuren dragen en onderschrijven dit project.

Elk kind staat centraal

Onze school heeft respect voor de eigenheid van elk kind.

We hebben aandacht voor de totale persoonlijkheid. Attitudevorming, verwerven van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden vinden we even belangrijk. We beschouwen dit als een gedeelde opdracht voor school en ouders.

We zorgen voor gelijke kansen voor alle kinderen. We besteden aandacht aan goed onderwijs voor iedereen.

Onze school is een kleine samenleving

Onze school staat open voor alle kinderen vanaf 2,5 jaar.

We respecteren elke filosofie, religie of ideologie van ouders en hun kinderen. Iedereen heeft recht op vrijheid van mening, evenwel zonder de eigenheid van de ander aan te tasten.

Verscheidenheid kenmerkt de samenleving, waar onze school een afspiegeling van is: vooroordelen, discriminatie en indoctrinatie worden niet getolereerd.

We leren kinderen samenleven met elkaar.

We maken kinderen mondig en weerbaar zodat ze voor zichzelf kunnen opkomen.

We voeden de kinderen op tot wereldburgers met respect voor de Rechten van de Mens en van het Kind. De universele gedachte van gelijkwaardigheid staat centraal in een samenleving waarin elke democratische opvatting over mens en maatschappij een stem krijgt.

We bouwen aan de toekomst

We hebben aandacht voor de leefomgeving en het milieu. Duurzaam en bewust omgaan met natuur, mobiliteit, energie, water en afval vinden we belangrijk.